• (+372) 672 9180

Liidetava kinnistu aadress:

Katastritunnus, registriosa nr:

Kinnistu omanik/valdaja

Ees- ja perekonnanimi/ettevõte:

Isikukood/registrikood:

Aadress:

Kontakttelefon:

E-post:

1. Andmed hoonestuse kohta (märkida ristiga x):

1.1 Kinnistu pindala(m2):

Korterite arv:

Korruste arv:

Kelder:
OnEi ole

1.2 Kinnistu maa sihtotsarve:
elamumaaärimaatootmismaasotsiaalmaa

Muu(täpsustage):

1.3 Objekt on:
uusehitisrekonstrueeritav hoonehoone, millel puudub veevarustushoone, millel puudub reovee ärajuhtimine

1.4 Käesoleval ajal on objekti veevarustuse allikaks:
asula veevõrkisiklik puurkaev või salvkaevüldkasutatav veevõtukoht

veeühendus on ehitatud teise hoone/kinnistu kaudu (märkida hoone aadress, mille kaudu vett saadakse):

Muu(kirjeldus):

1.5. Käesoleval ajal juhitakse reovesi:

asula kanalisatsioonivõrkukogumiskaevu

ühendus reovee ärajuhtimiseks on ehitatud teise hoone/kinnistu kaudu (märkida hoone aadress, mille kaudu vett saadakse)

Muu(kirjeldus):

1.6. Kinnistu ühendamine:
ühisveevärgigaühiskanalisatsioonigasademevee ja drenaaziga

2. Andmed olemasoleva ja kavandatava veevajaduse kohta

Olme- ja joogivesi(m3/ööpäevas) - Olemasolev:

Olme- ja joogivesi(m3/ööpäevas) - Projekteeritav:

Olme- ja joogivesi(m3/tunnis) - Olemasolev:

Olme- ja joogivesi(m3/tunnis) - Projekteeritav:

Tuletõrjevesi (vajadusel) (l/sekundis) - Olemasolev:

Tuletõrjevesi (vajadusel) (l/sekundis) - Projekteeritav:

3. Andmed olemasoleva ja kavandatava kanalisatsiooni kohta

Olmereovesi (m3/tunnis) - Olemasolev:

Olmereovesi (m3/tunnis) - Projekteeritav:

Olmereovesi (m3/ööpäevas) - Olemasolev:

Olmereovesi (m3/ööpäevas) - Projekteeritav:

Sademevesi (vajadusel) (m2 (kõvakattega pinnad ja katused) - Olemasolev:

Sademevesi (vajadusel) (m2 (kõvakattega pinnad ja katused) - Projekteeritav:

4. Püsivalt kinnistul elavate inimeste arv

5. Muu informatsioon

6. Kinnistu veevärgi/kanalisatsiooni planeeritav ühendamise aeg

Algus:

Lõpp:

Tööde teostaja:

7. Soovitav liitumispunkti asukoht

rajatud kuni 1 m kinnistu piirist Saku veemajanduse projektiga

Muu:

Taotluse esitamise kuupäev:

Liitumistingimuste väljastamiseks vajalikud dokumendid:

1. Käesolev taotlus
2. Omandiõigust tõendavad dokumendid (koopia notarilepingust või kinnisturegistrist)
3. Detailplaneeringu puhul seletuskiri koos joonistega ning erinevate hoonete maksimaalsed vooluhulgad (l/s).
4. Detaillplaneeringu puhul koopia/väljavõte Saku Vallavalitsuse poolt detailplaneeringuala kohta käivast
dokumendist, mis puudutavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademevee lahendusi detailplaneeirngualal.