• (+372) 672 9180

  Liidetava kinnistu aadress:

  Katastritunnus, registriosa nr:

  Kinnistu omanik/valdaja

  Ees- ja perekonnanimi/ettevõte:

  Isikukood/registrikood:

  Aadress:

  Kontakttelefon:

  E-post:

  1. Andmed hoonestuse kohta (märkida ristiga x):

  1.1 Kinnistu pindala(m2):

  Korterite arv:

  Korruste arv:

  Kelder:
  OnEi ole

  1.2 Kinnistu maa sihtotsarve:
  elamumaaärimaatootmismaasotsiaalmaa

  Muu(täpsustage):

  1.3 Objekt on:
  uusehitisrekonstrueeritav hoonehoone, millel puudub veevarustushoone, millel puudub reovee ärajuhtimine

  1.4 Käesoleval ajal on objekti veevarustuse allikaks:
  asula veevõrkisiklik puurkaev või salvkaevüldkasutatav veevõtukoht

  veeühendus on ehitatud teise hoone/kinnistu kaudu (märkida hoone aadress, mille kaudu vett saadakse):

  Muu(kirjeldus):

  1.5. Käesoleval ajal juhitakse reovesi:

  asula kanalisatsioonivõrkukogumiskaevu

  ühendus reovee ärajuhtimiseks on ehitatud teise hoone/kinnistu kaudu (märkida hoone aadress, mille kaudu vett saadakse)

  Muu(kirjeldus):

  1.6. Kinnistu ühendamine:
  ühisveevärgigaühiskanalisatsioonigasademevee ja drenaaziga

  2. Andmed olemasoleva ja kavandatava veevajaduse kohta

  Olme- ja joogivesi(m3/ööpäevas) - Olemasolev:

  Olme- ja joogivesi(m3/ööpäevas) - Projekteeritav:

  Olme- ja joogivesi(m3/tunnis) - Olemasolev:

  Olme- ja joogivesi(m3/tunnis) - Projekteeritav:

  Tuletõrjevesi (vajadusel) (l/sekundis) - Olemasolev:

  Tuletõrjevesi (vajadusel) (l/sekundis) - Projekteeritav:

  3. Andmed olemasoleva ja kavandatava kanalisatsiooni kohta

  Olmereovesi (m3/tunnis) - Olemasolev:

  Olmereovesi (m3/tunnis) - Projekteeritav:

  Olmereovesi (m3/ööpäevas) - Olemasolev:

  Olmereovesi (m3/ööpäevas) - Projekteeritav:

  Sademevesi (vajadusel) (m2 (kõvakattega pinnad ja katused) - Olemasolev:

  Sademevesi (vajadusel) (m2 (kõvakattega pinnad ja katused) - Projekteeritav:

  4. Püsivalt kinnistul elavate inimeste arv

  5. Muu informatsioon

  6. Kinnistu veevärgi/kanalisatsiooni planeeritav ühendamise aeg

  Algus:

  Lõpp:

  Tööde teostaja:

  7. Soovitav liitumispunkti asukoht

  rajatud kuni 1 m kinnistu piirist Saku veemajanduse projektiga

  Muu:

  Taotluse esitamise kuupäev:

  Liitumistingimuste väljastamiseks vajalikud dokumendid:

  1. Käesolev taotlus
  2. Omandiõigust tõendavad dokumendid (koopia notarilepingust või kinnisturegistrist)
  3. Detailplaneeringu puhul seletuskiri koos joonistega ning erinevate hoonete maksimaalsed vooluhulgad (l/s).
  4. Detaillplaneeringu puhul koopia/väljavõte Saku Vallavalitsuse poolt detailplaneeringuala kohta käivast
  dokumendist, mis puudutavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademevee lahendusi detailplaneeirngualal.