• (+372) 672 9180

TOETUSE TAOTLEMINE ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISEKS


Alljärgnevalt on kirjeldatud toetuse taotlemise protsessi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse meetmest “Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

NB! Enne positiivse rahastusotsuse saamist ei tohi alustada ehitustöödega. Tagantjärele juba teostatud tööde eest toetust ei maksta.

 Esitada AS Saku Majale tehniliste tingimuste taotlus vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniga.
https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/

AS Saku Maja väljastab tehnilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning –kanalisatsiooniga.

Esitada taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele meetmest „Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine“ toetuse saamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus teeb rahastusotsuse maksimaalselt 50 kalendripäeva jooksul.

6 kuu jooksul alates positiivse rahastusotsuse saamisest teostada ehitustööd kinnistul
(ehitustegevuse perioodil tuleb paigaldada nähtavasse kohta plakat).

                                                                     ↓

Esitada Saku Vallavalitusele avaldus ehitisregistris hoone tehnosüsteemide muutmiseks

 

 

 

 


https://kik.ee/sites/default/files/kik_yhtekuuluvusfond_a3_plakat_2.pdf

Enne kaeviku tagasitäitmist, vähemalt 5 päeva varem kokkulepitud ajal
kutsuda kohale AS Saku Maja esindaja (tel. 6729180).

Tellida geodeet, kes koostab rajatud torustike teostusjoonise.

Sõlmida AS-ga Saku Maja liitumisleping.

Sõlmida AS-ga Saku Majaga teenusleping.

Esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele lõpparuanne. Lõpparuanne peab olema esitatud hiljemalt 6 kuud peale rahastamisotsuse saamist.

Keskkonnainvesteeringute Keskus maksab välja toetussumma.