• (+372) 672 9180

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE

Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid on kinnistupiirile välja ehitatud.

Kui kinnistu on AS Saku Maja kodulehel kirjas kui liitumisvalmidusega kinnistu
(kui kinnistut ei ole veel nimekirjas, siis järelikult tööd alles käivad, nt teostusjooniste kooskõlastamine).

Esitada AS Saku Majale tehniliste tingimuste taotlus vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniga.
https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/

AS Saku Maja väljastab tehnilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning –kanalisatsiooniga.

Esitada Saku Maja AS-le kooskõlastamiseks planeeritud torustike asendiskeem (skeemil näidata ära torustike paiknemine, kasutatavad materjalid, veemõõdusõlme asukoht) või projekt


Enne kaeviku tagasitäitmist, vähemalt 5 päeva varem kokkulepitud ajal
kutsuda kohale AS Saku Maja esindaja (tel. 6729180).

Tellida geodeet, kes koostab rajatud torustike teostusjoonise.

Sõlmida AS-ga Saku Maja liitumisleping.

Sõlmida AS-ga Saku Majaga teenusleping.
↓                      

Esitada Saku Vallavalitus avaldus ehitisregistris hoone tehnosüsteemide muutmiseks.