• (+372) 672 9180

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE

Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid on kinnistupiirile välja ehitatud.

Kui kinnistu on AS Saku Maja kodulehel kirjas kui liitumisvalmidusega kinnistu
(kui kinnistut ei ole veel nimekirjas, siis järelikult tööd alles käivad, nt. teostusjooniste kooskõlastamine).

https://www.sakumaja.ee/vesi/keila-joe-rka-projekt/hetkel-liitumisvoimalusega-piirkonnad/

Esitada AS Saku Maja’le tehniliste tingimuste taotlus vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniga.
Taotlus on leitav: https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/.

AS Saku Maja väljastab tehnilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning –kanalisatsiooniga.

Esitada AS Saku Maja’le kooskõlastamiseks planeeritud torustike asendiskeem (skeemil näidata ära torustike paiknemine, kasutatavad materjalid, veemõõdusõlme asukoht) või esitada projekt.

Kaevetööd

Enne kaeviku tagasitäitmist, vähemalt 5 (viis) päeva varem kokkulepitud ajal,
kutsuda kohale AS Saku Maja esindaja (tel. 672 9180, tööde teostamine E – R).

Tellida geodeet, kes koostab rajatud torustike teostusjoonise. Esitada see AS Saku Maja’le enne teenuslepingu sõlmimist.

Sõlmida AS-ga Saku Maja teenusleping.

Esitada Saku Vallavalitsusele avaldus ehitisregistris hoone tehnosüsteemide muutmiseks.