• (+372) 672 9180

Liitumine toimub järgmiselt:

► Liitumine algab ühisvee ja –kanalisatsiooniga liituda soovijale tehniliste tingimuste taotluse avalduse esitamisega.

► Blanketi saab avada  ja välja trükkida menüüst Avaldused ja taotlused. Avalduse blankette saab ka AS Saku Maja kontorist.

► Peale liitumistaotluse esitamist saadab vee-ettevõtja teile “Liitumistingimused”, kus on määratud liitumispunkt ühisvee ja – kanlistasiooniga.

► Peale tehniliste tingimuste väljastamist koostab/ tellib Tellija liitumisprojekti, mis kooskõlastatakse AS Saku Maja’s. Kooskõlastatud projekt on eelduseks liitumislepingu sõlmimiseks. Liitumislepingu valmistab ette vee-ettevõtja.

► Liitumislepingu sõlmimise järgselt võib liituja alustada liitumistorustiku ehitustööga.

► Kinnistu torustiku ehitamine ja ühendamine liitumispunktides linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tuleb teostada vastavalt liitumislepingu tingimustele.

► Liituja poolt välja ehitatud veemõõdusõlme annab veearvesti vee-ettevõtja omal kulul.

► Kaetud tööde akti tegemine toimub vee-ettevõtja esindaja juuresolekul.

► Peale ehitustööde lõpetamist vormistatakse liituja ja vee-ettevõtja poolt akt liitumislepingu tingimuste täitmise kohta, mille allakirjutamise järel ja liitumistasu  maksmist loetakse kinnistu liitunuks.

► Liitumistasu on ühekordne tasu, mis tuleb kinnistu omanikul maksta kinnistu veevärgi ühendamiseks ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga

► Vee- ja kanalisatsiooniteenust võib kasutama hakata peale teenuslepingu sõlmimist. Teenuslepingu sõlmimise eelduseks on kinnistu liitumislepingu akti eelnev allakirjutamine ja teenuse tehniliste võimaluste olemasolu (kui liitumislepingus on märkus tehniliste võimaluste loomise tähtaja kohta.

► Vastavalt EL asulareovee direktiivi nõudele, kus üle 2000 inimekvivalendiga (ie) reostuskoormusega reoveekogumisalade elanikel on hiljemalt alates 01.01.2011.a. võimalik liituda ühiskanalisatsiooniteenusega.  Hetkel on Saku valla asulates ÜVK-süsteemid välja ehitatud osaliselt, mistõttu ÜVK-teenuse kättesaadavus on puudulik.
AS Saku Maja  ÜF I taotlusvooru 22.01.2009.a SA KIK otsusel saanud toetuse projektile “Saku aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt”.
Projekti raames plaanitakse 2009.a Saku alevikus projekteerida ühisvee- ja –kanalisatsioonitorustikud. Samuti tellitakse puurkaevpumplate ja suurte heitveepumplate laiendamise ja rekonstrueerimise projektid.
Projekteerimisele järgnevad veemajandusprojekti ehitustööd.

► Vastavalt veemajandusprojekti arenemise seisule ehitustöödega lõpule jõutud piirkondades alustada kinnistute liitumise vormistamisega ja veeteenuste pakkumisega.

► Konkreetse informatsiooni selliste piirkondade või tänavate kohta avaldame kodulehel ja Saku Sõnumites.

► Vee-ettevõtjal on õigus võtta teenustasu liitumise käigus osutatud konsultatsioonide ja tehniliste teenuste eest vastavalt ettevõttes kehtivale hinnakirjale.

Kokkuvõtliku teejuhi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning sademeveekanalisatsiooniga liitumiseks leiad SIIT.