• (+372) 672 9180

HETKEL VEEL EI OLE VÕIMALIK LIITUMISPROTSESSIGA ALUSTADA. TÄPSEM INFO JOOKSVALT.

Hetkel teostatavad tööd
Hetkel liitumisvõimalusega piirkonnad
Liitumisprotsessi kirjeldus 

Описание процесса

Edasiminekud Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojektis

06.02.2019 sõlmis Saku Maja AS projekteerimis-ehituslepingu TREV-2 Grupp AS-ga Kiisa piirkonda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajamiseks Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti raames. Lepingu maksumus on ca 5,22 miljonit €, sh abikõlblik osa 4,37 miljonit €, millest Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toetus moodustab 3,71 miljonit €.

31.01.2019 sõlmis Saku Maja AS projekteerimis-ehituslepingu Merko Infra AS-ga Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme piirkonda ÜVK rajamiseks. Lepingu maksumus on ca 6,67 miljonit €, sh abikõlblik osa 6,22 miljonit €, millest ÜF toetus on 5,29 miljonit €.

05.12.2018 sõlmiti projekteerimis-ehitusleping YIT Infra Eesti AS-ga Roobuka piirkonda ÜVK rajamiseks. Leping sõlmiti ühishanke raames koos Kohila Maja OÜ-ga, et muuhulgas välja ehitada ühistele lõikudele planeeritud torustikud kahe valla piiril. Lepingu maksumus Saku Maja AS poolt tellitavate tööde mahus on ca 4,38 miljonit €, sh abikõlblik 4,19 miljonit € (toetus 3,56 miljonit €).

Projekteerimistööd valmivad loetletud piirkondades eelduslikult 2019. a suvel ning ehitustööde valmimise tähtaeg on 2021. a augustis. Hangete tulemusena luuakse ÜVK-ga liitumisvõimalus ligi 1800 kinnistule. Kiisa ja Roobuka asulatesse rajatakse Eesti kohta suhteliselt uudse lahendusena nii suurele piirkonnale esmakordselt vaakumkanalisatsioon. Vaakumkanalisatsiooni süsteemide rajamismaksumus on küll kallim kui traditsioonilistel lahendustel, kuid investeering tasub ennast ära tänu madalamatele opereerimiskuludele.

Lisaks viimastele hangetele on Kurtna küla ÜVK ehitustööd juba lõppjärgus – töid teostab Santeh-Ehituse OÜ ning tööde valmimistähtaeg on juba selle aasta lõpus.

Terve veemajandusprojekti tulemusena rajatakse projektipiirkonda kokku ligi 63 km joogivee- ja 87 km kanalisatsioonitorustikku ning luuakse liitumisvõimalus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ligi 2200 kinnistule. ÜVK projekti eelduslik kogumaksumus on üle 19 miljoni €, lisaks sellele rahastab Saku vald omalt poolt ka projektipiirkonna teealuste ja -katete seisukorra parendamist.

Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt

·         SA KIK toetuse taotluse rahuldamise otsus: 21.12.2017 nr 1‑25/329

·         Projekti number: 2014‑2020.7.01.17‑0031 (link SA KIK kodulehele)

·         Projekti abikõlblikkuse periood: 21.12.2017‑30.09.2021

·         Projekti eeldatav kogumaksumus: 19,6 miljonit €

·         Projekti abikõlblike kulude maksumus: 19 112 299 €

·         ÜF toetuse maksimumsumma: 16 243 177 € (84,99% abikõlblikest kuludest)

 

Käimasoleva SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatava projekti raames arendatakse välja ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonivõrk Saku valla lõunaosas, Keila jõe reoveekogumisalal. Projekti tulemusena luuakse Kiisa, Kurtna, Roobuka, Metsanurme ja Kasemetsa-Üksnurme asulates tõhusam veevarustus kokku ca 4900 elanikule ja võimalus reovee nõuetekohaseks ärajuhtimiseks ligi 5400 elanikule. Projekt näeb ette ligi 63 km veetorustike ja ca 87 km kanalisatsioonitorustike ehituse ning Kurtna, Roobuka ja Metsanurme veetöötlusjaamade rajamise. Muuhulgas rekonstrueeritakse Männiku peareoveepumpla ning reovee ärajuhtimine hakkab toimuma läbi peapumpla Tallinnasse, Paljassaare reoveepuhastusjaama. Kirjeldatud lahendus vähendab oluliselt reostuskoormust juba niigi koormatud Keila jõe piirkonnale.

Veemajandusprojekti ettevalmistavate tegevuste elluviimist (sh ÜF-i rahastustaotluse koostamist jms) toetas ca 80 000 euro ulatuses NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation). NEFCO abiprojekti raames viidi muuhulgas läbi Kurtna torustike projekteerimine, mida teostas Infragate Eesti AS aastal 2017.

Kurtna torustike ehitustööd algavad 2018. aastal (ehitustööde leping on sõlmitud OÜ-ga Santeh‑Ehitus ning ehitusjärelevalvet teostab Telora OÜ). Mahuka veemajandusprojekti hõlpsamaks koordineerimiseks on toetuse saaja Saku Maja AS sõlminud projektijuhtimise lepingu Keskkonnalahendused OÜ‑ga. Sellel suvel on mitmeosalise hanke raames plaanis sõlmida ka projekteerimis-ehitus lepingud Kiisa ning Metsanurme ja Kasemetsa-Üksnurme piirkonna torustike rajamiseks ning paralleelselt korraldatakse ka omanikujärelevalve hange. Roobuka torustike projekteerimis-ehitushange viiakse eelduste kohaselt läbi 2018. aasta teises pooles ühise hankemenetlusena koostöös Kohila Maja OÜ-ga. Veetöötlusejaamade projekteerimis-ehitushange on plaanis välja kuulutada 2018. aasta lõpus ning Männiku reoveepumpla projekteerimis-ehitushange 2019. aasta alguses.

Ehitustööd valmivad eelduste kohaselt 2021. a lõpuks. Kuna tegu on mahuka projektiga ja tööd viiakse läbi piirkonniti erinevates etappides, siis on ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga liitumise valmiduse täpne ajaline määratlemine konkreetsetes asulates täna veel võimatu. Kõigil huvilistel palume projekti puudutavate küsimustega pöörduda veeprojekt@sakumaja.ee.

Legend

Keila jõe RKA Ülevaateplaan 1200×2000