• (+372) 672 9180

Saku Sõnumid, nr 11, 16. juuni 2022

Juunis 2022 pandi punkt ligi 24 miljonit eurot maksma läinud Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti ehitustöödele, mis muutis kümnete tuhandete eestimaalaste elukeskkonna oluliselt paremaks. „Sellises mastaabis ettevõtmist polegi Eesti veemajanduses veel tehtud,“ ütles projekti vedanud AS Saku Maja juhatuse liige Marko Matsalu. „Keila jõe reoveekogumisala asub kolme valla territooriumil ning sama eesmärgi nimel on veemajandusprojektide tööd ja tegemised käinud nii Saku kui ka Kohila ja Saue vallas.“

Saku valla projekt kestis kaheksa aastat (2014-2022). Selle jooksul rajati ligi 165 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikke, mitmeid uusi joogiveepumplaid ja hulgaliselt reoveepumplaid. „Projekti tulemusena loodi Kiisa, Kurtna, Roobuka, Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme asulates tõhusam veevarustus kokku ca 5000 elanikule ja võimalus reovee nõuetekohaseks ärajuhtimiseks ligi 5500 elanikule. Rajati ligi 69 km veetorustikke ja ca 95 km kanalisatsioonitorustikke ning Kurtnas ja Metsanurmes uued veetöötlusjaamad ja puurkaevud vee võtmiseks,“ sõnas Matsalu.

Veemajandusprojekti abikõlblike kulude maksumus ulatus üle 21,2 miljoni euro, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas ligi 18,1 ja AS Saku Maja omafinantseering 3,2 miljonit eurot. Lisaks tellis AS Saku Maja projektiväliseid töid ligi 0,54 miljoni euro eest ning Saku vald rahastas piirkonna teede seisukorra parandamist ligi 2,05 miljoni euroga.

„Vald jätkab olemasolevate, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise (ÜVK) raames kruusakattega taastatud teede järk-järgulist viimist mustkatte alla lähiaastate jooksul. Kui materjalide tarnega suuri probleeme ei teki, saavad käesoleval aastal uue katendi ÜVK-ga seotud Kiisa teed ja tänavad. Sealt liigutakse jõudumööda edasi teistesse endistesse aiandusühistute piirkondadesse,“ ütles majandusteenistuse juht Peep Pukk.

2. juunil 2022 toimus pidulik Keila veemajandusprojekti lõpetamise tänuüritus. Fotol on Kohila Maja juhatuse esimees Vahur Tarkmees, Saku Maja juhatuse liige Marko Matsalu ja Kohila vallavanem Allar Haljasorg. Foto: Julia-Maria Linna


Varasemalt Saku Sõnumites ilmunud artikleid Keila jõe RKA kohta saab lugeda allolevatelt linkidelt:

Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt

·         SA KIK toetuse taotluse rahuldamise otsus: 21.12.2017 nr 1‑25/329

·         Projekti number: 2014‑2020.7.01.17‑0031 (link SA KIK kodulehele)

·         Projekti abikõlblikkuse periood: 21.12.2017‑30.09.2021

·         Projekti eeldatav kogumaksumus: 21,6 miljonit €

·         Projekti abikõlblike kulude maksumus: 19 949 279 €

·         ÜF toetuse maksimumsumma:
16 956 887 € (85,0% abikõlblikest kuludest)

 

Legend

Keila jõe RKA Ülevaateplaan 1200×2000

Hetkel liitumisvõimalusega piirkonnad
Liitumisprotsessi kirjeldus 

Описание процесса