• (+372) 672 9180

Hetkel liitumisvõimalusega piirkonnad
Liitumisprotsessi kirjeldus 

Описание процесса

Ilma lepinguta vee ja kanalisatsioonitorustiku kasutamine

Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti raames toimuvate ehitustööde edenemisega on paljudes piirkondades elanikele juba rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustike liitumispunktid kinnistute piirile. Tuletame siinkohal meelde, et vastavalt Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja punktile 3.6. toimub liitumine vee-ettevõtja ning kinnistu omaniku või valdaja (edaspidi liituja) vahel sõlmitava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise lepingu (edaspidi liitumisleping) alusel. Ning vastavalt punktile 5.1 toimub liitumine liituja poolt vee-ettevõtjale esitatud taotluse põhjal sõlmitava liitumislepingu alusel.

Enne vee-ettevõtjale taotluse esitamist on keelatud kinnistusisesed torustikud ühendada kinnistupiirile rajatud torustikega.  Omavoliliselt torude ühendamisega kaasnevad sanktsioonid.

Lisaks soovime omaltpoolt kirjeldada ka ohtusid, mis võivad tekkida, kui elanikud ühendavad omavoliliselt kinnistusisesed vee- ja kanalisatsioonitorud ühisveevärgi torustikega. Käesoleval hetkel on torustikud pesemata, kuna ehitustööd alles käivad ning pesemata torustike kaudu võib kinnistusisesesse torustikku sattuda bakteriaalne reostus. Lisaks võib juhtuda, et torude ühendamisel eksitakse toruliigiga (näiteks ühendatakse veetoru survekanalisatsioonitoruga, mille tagajärjel hakkab elanikele veetoru kaudu voolama reovett).

Lisaks on oluline märkida, et elanikud saavad KIK-ilt toetust kinnistusiseste torustike ehitamiseks. Samas on taotluse esitamisel tingimus, et AS Saku Maja peab hakkama kuue kuu jooksul  peale kinnistusiseste torustike rajamist vee ja kanalisatsiooni teenust osutama. Seda tingimust Saku Maja AS hetkel veel täita ei saa. Kui kinnistuühendus on rajatud varem kui kuus kuud teenuse pakkumise alustamisest, ei ole tagantjärele võimalik toetust taotleda.

Palume elanikel jälgida Saku Maja kodulehekülge, kuhu tulevikus lisame piirkonnad, kus on võimalik hakata toetust taotlema. Kuid toetuste taotlemise võimalust tõenäoliselt sellel aasta veel ei teki.

Palume kõikidelt elanikelt mõistvat suhtumist, ning meile koheselt teavitada, kui näete, et mõnel kinnistul on torustikud juba ühendatud või kinnistusisesed torustikud on ehitamisjärgus.

Saku Sõnumites nr 5, 18. mai 2020 ilmunud artikkel:

Keila jõe reoveekogumisala torustike ehitustööd käivad täie hooga, alustati veetöötlusjaamade projekteerimisega

Suuremahulise Keila jõe reoveekogumisala (RKA) veemajandusprojekti raames luuakse Kiisa, Kurtna, Roobuka, Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme asumites kaasaegne ühisveevärk ja kanalisatsioon (ÜVK) rohkem kui 2000 kinnistule. Kurtna küla torustike ehitustööd on lõppenud ning Kurtna ja Metsanurme veetöötlusjaamade uued puurkaevud Balrock OÜ poolt rajatud. Kurtna külas on Santeh-Ehituse OÜ-l jäänud veel mõned tegevused lõpetada, lisaks Aasu tee ja haljastus taastada.
Metsanurme, Kiisa ja Roobuka asumites jätkub torustike ehitamine. AS Saku Maja on sõlminud järgmised töövõtulepingud: Metsanurme (leping hõlmab Kasemetsa teest Saku poole jäävat osa), Kasemetsa ja Üksnurme piirkonnas rajab ÜVK Merko Infra AS, Roobuka piirkonnas YIT Eesti AS ning Kiisa piirkonnas (leping hõlmab raudteest Saku poole jäävat osa) TREV 2 Grupp AS; Kurtna ja Metsanurme veetöötlusjaamad ehitab TREV-2 Grupp AS. Üksnurme, Metsanurme ja Kasemetsa piirkonnas on Merko Infra torustikega lõpusirgele jõudnud, st rajatud on u 70% vee- ja u 54%  kanalisatsioonitorustikest. Roobuka külas on YIT Eesti rajanud u 39% vee- ja u 27% kanalisatsioonitorustikest, Kiisa alevikus TREV-2 Grupp u 6% veeja u 7% kanalisatsioonitorustikest.
Lisaks on alustatud Kurtna ja Metsanurme veetöötlusjaamade projekteerimisega, ehitustöödega planeeritakse alustada augustis 2020 ning valmis saama peaksid need aprilliks 2021. Veetöötlusjaamade valmimine on eelduseks, et AS Saku Maja saaks hakata kogu piirkonnas ühisveevärgiteenust pakkuma. Hetkel on mitmes piirkonnas torustikud küll valmis, kuid kuni veetöötlusjaamade valmimiseni vett veel ei saa.
Lähiajal on planeeritud läbi viia projekteerimis-ehitushange, et rekonstrueerida rajatised, mille kaudu reovesi Tallinnasse juhitakse. Hanke raames tehakse ehitustöid Männiku reovee peapumplas, rekonstrueeritakse u 350 m ulatuses kanalisatsioonitorustikku Laagri alevikus Nõlvaku tänaval ning likvideeritakse Kurtna reoveepuhasti. Tööde tähtaeg on juunis 2021. Lisaks kuulutatakse lähiajal juba olemasoleva projektlahenduse alusel välja Kiisa alevikus raudteest Kurtna poole jääva piirkonna ÜVK ehitushange. Ning viimasena saab hanke korraldada ja töödega alustada Metsanurme külas Kasemetsa teest lõuna poole jäävas piirkonnas. Lõpptähtajaks on 2021. aasta august.
Kahtlemata toovad ehitustööd elanikele kaasa ebamugavusi: teed suletakse, tänavad on porised või tolmused, masinad töötavad. See kõik on paratamatu, kuid samas ajutine ja mööduv. Projekti eesmärk on kogu piirkonna elukeskkonda parandada ja kvaliteetset veeteenust pakkuda. Oluline on mõista, et isegi kui tööd toimuvad naabertänaval ning seetõttu on liikumine ebamugav, on see kogu piirkonna hüvanguks vajalik. Vee-ettevõte palub elanikelt tulevase parema elukeskkonna nimel mõistvat suhtumist ning koostööd.
AS Saku Maja on teadlik, et tööde piirkondades on esinenud probleeme, teede seisukorra kohta on esitatud kaebusi. Palume kõikidest kaebustest e-kirja teel teada anda ka aadressil veeprojekt@sakumaja.ee. Välja tuleks tuua probleem, koht, aeg ning kui tegemist on suhtlemisprobleemiga, siis ka info, kellega konflikt aset leidis.
Palume ehitustööde kohta jälgida kõige uuemat ja täpsemat informatsiooni Saku Maja ja Saku valla kodulehtedel, mida iganädalaselt uuendatakse. Kodulehtedele on lisatud ka ehitajate kontaktisikud, kelle poole küsimuste tekkimisel pöörduda. Lisaks on võimalik operatiivset informatsiooni saada kaevetööde juures olevatelt infotahvlitelt.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab eraisikute kinnistusisese veeja kanalisatsioonitaristu rajamist. 8. maist alates hakkas kehtima muudetud määrus, mille kohaselt pikendatakse toetuse saamise perioodi kuni 31. augustini 2023. Toetust on võimalik taotleda vaid juhul, kui liitumispunkt on rajatud ning vähemalt 6 kuud pärast taotluse positiivset otsust on võimalik veeteenust tarbida. Kui kinnistule on loodud võimalus liituda nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga, on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega. Toetustest saab täpsemalt lugeda SA KIK koduleheküljelt e-aadressilt www.kik.ee. Kuna veemajandusprojekt lõpeb 2021. aasta augustis, ei ole käesoleval hetkel Saku Majal võimalik veeteenust lähema 6 kuu jooksul osutada. Seega ei ole Keila jõe reoveekogumisala elanikel veel võimalik toetust taotleda.
Kuna tegu on mahuka projektiga ja töid tehakse piirkonniti erinevates etappides, ei ole täna veel võimalik täpselt öelda, millal kusagil ÜVK-ga liituda saab. Kui mingis konkreetses piirkonnas liitumisvõimalus tekib, teavitame sellest esimesel võimalusel nii Saku valla lehes kui ka Saku Maja kodulehel. Saku Maja kodulehel on Keila jõe RKA projekti all toodud eraldi jaotused nii töös olevate piirkondade kui ka liitumisprotsessi kohta. Sinna hakatakse tulevikus lisama ka piirkondi, mille elanikud saavad hakata toetust taotlema. Projekti puudutavate küsimuste korral saab infot e-aadres-silt veeprojekt@sakumaja.ee.
Pea 20 miljonit eurot makseva SA KIK vahendusel Ühtekuuluvus fondist rahastatava projekti raames rajatakse kokku ligi 150 km torustikke. Piirkonna reovesi juhitakse tulevikus läbi Saku Tallinnasse Paljassaare reoveepuhastusjaama ning see vähendab oluliselt reostuskoormust Keila jõe piirkonnas. Pärast vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamist parendatakse projektipiirkonnas täismahus teealused ja teekatted. Neid töid rahastab Saku Vallavalitsus.
Epp Lepamaa

Varasemalt Saku Sõnumites ilmunud artikleid Keila jõe RKA kohta saab lugeda allolevatelt linkidelt:

Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt

·         SA KIK toetuse taotluse rahuldamise otsus: 21.12.2017 nr 1‑25/329

·         Projekti number: 2014‑2020.7.01.17‑0031 (link SA KIK kodulehele)

·         Projekti abikõlblikkuse periood: 21.12.2017‑30.09.2021

·         Projekti eeldatav kogumaksumus: 21,6 miljonit €

·         Projekti abikõlblike kulude maksumus: 19 949 279 €

·         ÜF toetuse maksimumsumma:
16 956 887 € (85,0% abikõlblikest kuludest)

 

Käimasoleva SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatava projekti raames arendatakse välja ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonivõrk Saku valla lõunaosas, Keila jõe reoveekogumisalal. Projekti tulemusena luuakse Kiisa, Kurtna, Roobuka, Metsanurme ja Kasemetsa-Üksnurme asulates tõhusam veevarustus kokku ca 4900 elanikule ja võimalus reovee nõuetekohaseks ärajuhtimiseks ligi 5400 elanikule. Projekt näeb ette ligi 63 km veetorustike ja ca 87 km kanalisatsioonitorustike ehituse ning Kurtna, Roobuka ja Metsanurme veetöötlusjaamade rajamise. Muuhulgas rekonstrueeritakse Männiku peareoveepumpla ning reovee ärajuhtimine hakkab toimuma läbi peapumpla Tallinnasse, Paljassaare reoveepuhastusjaama. Kirjeldatud lahendus vähendab oluliselt reostuskoormust juba niigi koormatud Keila jõe piirkonnale.

Veemajandusprojekti ettevalmistavate tegevuste elluviimist (sh ÜF-i rahastustaotluse koostamist jms) toetas ca 80 000 euro ulatuses NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation). NEFCO abiprojekti raames viidi muuhulgas läbi Kurtna torustike projekteerimine, mida teostas Infragate Eesti AS aastal 2017.

Mahuka veemajandusprojekti hõlpsamaks koordineerimiseks on toetuse saaja Saku Maja AS sõlminud projektijuhtimise lepingu Keskkonnalahendused OÜ‑ga.

Ehitustööd valmivad eelduste kohaselt 2021. a augustiks. Kuna tegu on mahuka projektiga ja tööd viiakse läbi piirkonniti erinevates etappides, siis on ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga liitumise valmiduse täpne ajaline määratlemine konkreetsetes asulates täna veel võimatu. Kõigil huvilistel palume projekti puudutavate küsimustega pöörduda veeprojekt@sakumaja.ee.

Legend

Keila jõe RKA Ülevaateplaan 1200×2000