• (+372) 672 9180

VEEMAJANDUSEGA SEOTUD SEADUSANDLUS JA ÕIGUSAKTID

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13228228?leiaKehtiv

Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/173619

Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/173632

Saku Maja nimetamine vee-ettevõtjaks Saku vallas

http://register.sakuvald.ee/public/adr_upload/O_029.20424.doc

Saku Maja nimetamine vee-ettevõtjaks Metsanurgas
http://register.sakuvald.ee/public/adr_upload/scan0007.76489.pdf

Saku Maja nimetamine vee-ettevõtjaks Saustinõmmes
http://register.sakuvald.ee/public/adr_upload/O_45.97405.pdf

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid https://www.riigiteataja.ee/akt/111012013002?leiaKehtiv

Veeseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/874375?leiaKehtiv

Mõõteseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032014017?leiaKehtiv

Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad
https://www.riigiteataja.ee/akt/12941620?leiaKehtiv

Keskkonnatasude seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/969301?leiaKehtiv

Saku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026
http://www.sakuvald.ee/documents/379795/588312/Seletuskiri+-+120914.pdf/bed70a80-7836-449b-9681-56911caf6024

Saku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 joonised leiate
http://www.sakuvald.ee/arengukavad