• (+372) 672 9180

TOETUSE TAOTLEMINE ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISEKS


Alljärgnevalt on kirjeldatud toetuse taotlemise protsessi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse meetmest “Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Описание процесса

NB! Enne positiivse rahastusotsuse saamist ei tohi alustada ehitustöödega. Tagantjärele juba teostatud tööde eest toetust ei maksta.


Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid on kinnistupiirile välja ehitatud.

Kui kinnistu on AS Saku Maja kodulehel kirjas kui liitumisvalmidusega kinnistu
(kui kinnistut ei ole veel nimekirjas, siis järelikult tööd alles käivad, nt teostusjooniste kooskõlastamine).

Esitada AS Saku Majale tehniliste tingimuste taotlus vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniga.
https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/

AS Saku Maja väljastab tehnilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning –kanalisatsiooniga.

Esitada taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele meetmest „Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine“ toetuse saamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus teeb rahastusotsuse maksimaalselt 50 kalendripäeva jooksul.

6 kuu jooksul alates positiivse rahastusotsuse saamisest teostada ehitustööd kinnistul
(ehitustegevuse perioodil tuleb paigaldada nähtavasse kohta plakat).
https://kik.ee/sites/default/files/kik_yhtekuuluvusfond_a3_plakat_2.pdf

Enne kaeviku tagasitäitmist, vähemalt 5 päeva varem kokkulepitud ajal
kutsuda kohale AS Saku Maja esindaja (tel. 6729180).

Tellida geodeet, kes koostab rajatud torustike teostusjoonise.

Sõlmida AS-ga Saku Maja liitumisleping.

Sõlmida AS-ga Saku Majaga teenusleping.

Esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele lõpparuanne. Lõpparuanne peab olema esitatud hiljemalt 6 kuud peale rahastamisotsuse saamist.

Keskkonnainvesteeringute Keskus maksab välja toetussumma.