• (+372) 672 9180

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE


Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid on kinnistupiirile välja ehitatud.

Kui kinnistu on AS Saku Maja kodulehel kirjas kui liitumisvalmidusega kinnistu
(kui kinnistut ei ole veel nimekirjas, siis järelikult tööd alles käivad, nt. teostusjooniste kooskõlastamine).

https://www.sakumaja.ee/vesi/keila-joe-rka-projekt/hetkel-liitumisvoimalusega-piirkonnad/

Esitada AS Saku Maja’le tehniliste tingimuste taotlus vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniga.
Taotlus on leitav: https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/.

AS Saku Maja väljastab tehnilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning –kanalisatsiooniga.

Esitada AS Saku Maja’le kooskõlastamiseks planeeritud torustike asendiskeem (skeemil näidata ära torustike paiknemine, kasutatavad materjalid, veemõõdusõlme asukoht) või esitada projekt.

Kaevetööd

Enne kaeviku tagasitäitmist, vähemalt 5 (viis) päeva varem kokkulepitud ajal,
kutsuda kohale AS Saku Maja esindaja (tel. 672 9180, tööde teostamine E – R).

Tellida geodeet, kes koostab rajatud torustike teostusjoonise. Esitada see AS Saku Maja’le enne teenuslepingu sõlmimist.

Sõlmida AS-ga Saku Maja teenusleping.

Esitada Saku Vallavalitsusele avaldus ehitisregistris hoone tehnosüsteemide muutmiseks.

 


Saku vald maksab ÜVK’ga liitujatele toetust 600 eurot kinnistu kohta! / uuendatud 04.05.2022

Toetuse saamiseks on kehtestatud kaks tingimust: 

 • kinnistu omaniku või omaniku ja kaasomaniku elukoht on rahvastikuregistri järgi 31.12.2021 või 31.12.2022 seisuga Saku vallas *;
 • liitumistööd on lõpetatud ja uue ÜVK süsteemiga on liitutud, st liitumispunktile on sõlmitud teenuse tarbimise leping.

* Kui olete valda sisse kirjutatud seisuga 31.12.2021, siis saate oma objekti 2022. aastal ehitada ja 600 eurot toetust selle valmimisel. Kui olete valla elanik seisuga 31.12.2022, siis saate toetust 2023. aastal. Toetust ei maksta tagantjärele ega juhul, kui ehitamiseks on saadud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetust.

 

Toetuse taotlemiseks on kolm võimalust:

 1. Avaldus läbi Saku Vallavalitsuse e-toetuste keskkonna (eelistatuim variant):

https://www.sakuvald.ee/web/guest/uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumise-toetus

      2. Esitada digiallkirjastatud avaldus e-kirjaga aadressile saku@sakuvald.ee

      3. Esitada allkirjastatud avaldus postiga Saku Vallavalitsusse (Juubelitammede tee 15, Saku)


 

В течение последующих двух лет волость выплатит присоединившимся к ÜVK пособие 600 евро на каждую недвижимость.

    Согласно соглашению об администрировании, присоединившимся к общей водопроводной сети и канализации (ÜVK) будет выплачено в 2022 и 2023 году  пособие 600 евро на каждую недвижимость. Общая сумма пособия будет увеличена согласно фактическому количеству ходатайствующих.  В бюджет на следующий год необходимые средства уже запланированы.

    Для получения пособия имеются два условия:

 1. по данным Реестра народонаселения, место жительства собственника или сособственника недвижимости находится в волости Саку по состоянию на 31.12.2021 г. и 31.12.2022 г.*;
 2. работы по подключению завершены и присоединены к новой системе ÜVK, т. е. относительно пункта подключения заключен договор о потреблении услуги.
 • Если вы зарегистрированы в волости по состоянию на 31.12.2021 г., тогда сможете построить свой объект в 2022 году и 600 евро пособия по его готовности. Если станете жителем волости по состоянию на 31.12.2022 г, тогда получите пособие в 2023 году. Пособие не выплачивается задним числом или в случае получения пособия от Центра экологических инвестиций (KIK) на строительство.

    Если ваш дом находится в волости Саку, обязательно зарегистрируйтесь в качестве жителя волости. Тогда и вы, и волость получите выгоду уже в следующем году – ваш подоходный налог поступит в бюджет волости, и вы сможете воспользоваться всеми льготами для жителей волости.

   Зарегистрируйте свое место жительства

 • в волостном правлении (Юбелитаммедэ теэ 15, Саку) или
 • на портале rahvastikuregister.ee, либо
 • применить через прямую систему:
  https://www.sakuvald.ee/web/guest/uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumise-toetus
 • отправьте заявление с цифровой подписью по адресу электронной почты saku@sakuvald.ee, либо
 • отправьте подписанное заявление по почте в волостную управу (Юбелитаммедэ теэ 15, Саку).

 

 

Täpsustavate küsimuste korral toetuste kohta palume pöörduda Saku Vallavalitsuse poole.

Vaata täpsemalt ka Saku Sõnumid detsember 2021 nr 12 (479) lk 10.