• (+372) 672 9180


► Liitumine algab ühisvee ja –kanalisatsiooniga liituda soovijale (Liituja) tehniliste tingimuste taotluse esitamisega.

► Taotluse vormi leiab siit: https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/. Avalduse blankette saab ka AS Saku Maja kontorist.

► Peale liitumistaotluse esitamist saadab vee-ettevõte “Liitumistingimused”, kus on määratud liitumispunkt ühisvee ja – kanalisatsiooniga.

► Peale tehniliste tingimuste väljastamist koostab/tellib liituja liitumisprojekti, mis kooskõlastatakse AS Saku Maja’s. Kooskõlastatud projekt on eelduseks liitumislepingu sõlmimiseks. Liitumislepingu valmistab ette vee-ettevõtja.

► Liitumislepingu sõlmimise järgselt võib liituja alustada liitumistorustiku ehitustööga.

► Kinnistu torustiku ehitamine ja ühendamine liitumispunktides ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tuleb teostada vastavalt liitumislepingu tingimustele.

► Liituja poolt välja ehitatud veemõõdusõlme annab veearvesti vee-ettevõtja omal kulul.

► Kaetud tööde akti tegemine toimub vee-ettevõtja esindaja juuresolekul.

► Peale ehitustööde lõpetamist vormistatakse liituja ja vee-ettevõtja poolt akt liitumislepingu tingimuste täitmise kohta, mille allakirjutamise järel ja liitumistasu maksmist loetakse kinnistu liitunuks.

► Liitumistasu on ühekordne tasu, mis tuleb kinnistu omanikul maksta kinnistu veevärgi ühendamiseks ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga. Liitumistasu suurus ja kord määratakse “Liitumistingimustega”.

► Vee- ja kanalisatsiooniteenust võib kasutama hakata peale teenuslepingu sõlmimist. Teenuslepingu sõlmimise eelduseks on kinnistu liitumislepingu akti eelnev allakirjutamine ja teenuse tehniliste võimaluste olemasolu (kui liitumislepingus on märkus tehniliste võimaluste loomise tähtaja kohta).

► Vee-ettevõtjal on õigus võtta teenustasu liitumise käigus osutatud konsultatsioonide ja tehniliste teenuste eest vastavalt ettevõttes kehtivale hinnakirjale.


Kokkuvõtliku teejuhi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning sademeveekanalisatsiooniga liitumiseks leiad siit: Liitumisprotsessi teejuht 2023


Ilma lepinguta vee ja kanalisatsioonitorustiku kasutamine

Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti raames on paljudes piirkondades elanikele juba rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustike liitumispunktid kinnistute piirile. Tuletame siinkohal meelde, et vastavalt Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja punktile 3.6. toimub liitumine vee-ettevõtja ning kinnistu omaniku või valdaja (edaspidi liituja) vahel sõlmitava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise lepingu (edaspidi liitumisleping) alusel. Ning vastavalt punktile 5.1 toimub liitumine liituja poolt vee-ettevõtjale esitatud taotluse põhjal sõlmitava liitumislepingu alusel.

Enne vee-ettevõtjale taotluse esitamist on keelatud kinnistusiseseid torustikke ühendada kinnistupiirile rajatud torustikega. Sellega ohustatakse teisi tarbijaid – torustikud on pesemata, kuna ehitustööd alles käivad ning pesemata torustike kaudu võib kinnistusisesesse torustikku sattuda bakteriaalne reostus. Lisaks võib juhtuda, et torude ühendamisel eksitakse toruliigiga (näiteks ühendatakse veetoru survekanalisatsioonitoruga, mille tagajärjel hakkab elanikele veetoru kaudu voolama reovett).

Omavoliliselt torude ühendamisega kaasnevad sanktsioonid!

Palume kõikidelt elanikelt mõistvat suhtumist, ning meile koheselt teavitada, kui näete, et mõnel kinnistul on torustikud juba ühendatud või kinnistusisesed torustikud on ehitamisjärgus.