• (+372) 672 9180

Liitumine toimub järgmiselt:

► Liitumine algab ühisvee ja –kanalisatsiooniga liituda soovijale (Liituja) tehniliste tingimuste taotluse esitamisega.

► Taotluse vormi leiab siit: https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/. Avalduse blankette saab ka AS Saku Maja kontorist.

► Peale liitumistaotluse esitamist saadab vee-ettevõte “Liitumistingimused”, kus on määratud liitumispunkt ühisvee ja – kanalisatsiooniga.

► Peale tehniliste tingimuste väljastamist koostab/tellib liituja liitumisprojekti, mis kooskõlastatakse AS Saku Maja’s. Kooskõlastatud projekt on eelduseks liitumislepingu sõlmimiseks. Liitumislepingu valmistab ette vee-ettevõtja.

► Liitumislepingu sõlmimise järgselt võib liituja alustada liitumistorustiku ehitustööga.

► Kinnistu torustiku ehitamine ja ühendamine liitumispunktides ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tuleb teostada vastavalt liitumislepingu tingimustele.

► Liituja poolt välja ehitatud veemõõdusõlme annab veearvesti vee-ettevõtja omal kulul.

► Kaetud tööde akti tegemine toimub vee-ettevõtja esindaja juuresolekul.

► Peale ehitustööde lõpetamist vormistatakse liituja ja vee-ettevõtja poolt akt liitumislepingu tingimuste täitmise kohta, mille allakirjutamise järel ja liitumistasu maksmist loetakse kinnistu liitunuks.

► Liitumistasu on ühekordne tasu, mis tuleb kinnistu omanikul maksta kinnistu veevärgi ühendamiseks ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga. Liitumistasu suurus ja kord määratakse “Liitumistingimustega”.

► Vee- ja kanalisatsiooniteenust võib kasutama hakata peale teenuslepingu sõlmimist. Teenuslepingu sõlmimise eelduseks on kinnistu liitumislepingu akti eelnev allakirjutamine ja teenuse tehniliste võimaluste olemasolu (kui liitumislepingus on märkus tehniliste võimaluste loomise tähtaja kohta).

► Vee-ettevõtjal on õigus võtta teenustasu liitumise käigus osutatud konsultatsioonide ja tehniliste teenuste eest vastavalt ettevõttes kehtivale hinnakirjale.


Kokkuvõtliku teejuhi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning sademeveekanalisatsiooniga liitumiseks leiad siit: Liitumisprotsessi teejuht 2023