• (+372) 672 9180

Kinnistutel on võimalik liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga aladel, kuhu see on välja arendatud ehk kui kinnistu piiril või lähiümbruses on valmis ehitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid.

Liitumine on vajalik juhul kui Teie kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniga ühendus.

Juhime tähelepanu, et 01.07.2023 jõustus uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. Vastavalt seaduse §17 lg 3 kaasneb kinnistuomanikule, kelle kinnistu jaoks on välja ehitatud nõuetekohane liitumispunkt, kohustus liituda ÜVK-ga 4 aasta jooksul alates liitumispunkti valmimisest.

AS-le Saku Maja kuuluvate ja hallatavate ühistorustikega liitumine on reguleeritud 01.06.2002 kehtima hakanud Saku Vallavolikogu määrusega Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kehtestamine.

Keila jõe reoveekogumisalal asuvatele kinnistutele on liitumine tasuta, sama kehtib Saku reoveekogumisalal liituvale kinnistule eeldusel, et liitumispunkt on rajatud juba varasemalt. Reoveekogumisalast välja jäävate kinnistute liitumistasu koosneb kinnistu ühendamise otsestest kuludest, mis selguvad ehitushankest ja/või varasemate liitujate poolt rajatud ühisosa proportsionaalsest hüvitisest.

Liitumistasu arvutamisest saab täpsemalt lugeda Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud AS Saku Maja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodikast ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest. 

Kuidas toimub Saku vallas liitumine ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga?

Tehnilised tingimused. Liitumine algab ühisvee ja –kanalisatsiooniga liituda soovijale (edaspidi Liituja) tehniliste tingimuste taotluse esitamisega. Taotluse vorm on leitav siit või pabekandjal saadaval meie kontoris. Tehnilised tingimused on vajalikud vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks ning ehitusloa saamiseks. Väljastame tehnilised tingimused hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest, keerulistema objektide puhul võib minna kauem, aga sellest teavitatakse 2 nädala jooksul. 

Peale liitumistaotluse esitamist väljastame Liitujale tehnilised tingimused, kus on määratud liitumispunkt ühisvee ja – kanalisatsiooniga. Tehnilised tingimused kehtivad üldjuhul kaks aastat. Kui kinnistule kohandatakse liitumistasu, siis väljastatud tehnilistes tingimustes on märgitud ka kinnistu liitumistasu suurus ja kord. Liitumistasu on ühekordne tasu, mis tuleb kinnistu omanikul maksta kinnistu veevärgi ühendamiseks ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga. 

Ehitusprojekt ning selle kooskõlastamine. Peale tehniliste tingimuste väljastamist koostab/tellib Liituja ehitusprojekti või esitab torustike asendiskeemi. Skeemil näidata ära torustike paiknemine, kasutatavad materjalid ning veemõõdusõlme asukoht. Veevarustuse- ja kanalisatsiooniprojekti koostamiseks palume pöörduda pädevust omava projekteerimisbüroo poole, mille tegevusalana on majandustegevuste registris toodud muuhulgas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitusprojekti koostamine. Mõned sellised ettevõtted on loetletud ja siin.

Peale ehitusprojekti valmimist, palume projekt/torustike asendiskeem esitada meile kooskõlastamiseks. Kooskõlastatud projekt on eelduseks liitumislepingu sõlmimiseks. Liitumislepingu valmistab ette vee-ettevõtja. Kui kooskõlastus on olemas, saab hakata kaevetöid teostama.

Ehitaja valimine. Kinnistusiseste torustike rajamise korraldab ja kulud katab Liituja. Töid tuleb teostada vastavalt liitumisprojektile ja -lepingule. AS Saku Maja ei paku torustike rajamise teenust. Valik ehitusettevõtteid on leitav siit.

Kaeviku kinniajamisest palume teavitada ette ASi Saku Maja 5 tööpäeva. Kohale tuleb tehnik, kes vaatab üle lahtise kaeviku (tööd tuleb planeerida tööpäevadele). Ülevaatuseks võtke meiega ühendust telefonil 6 729 180 või e-posti aadressil saku@sakumaja.ee. Samal ajal saab ka soovi korral aja kokku leppida kaugloetava veearvesti paigaldamiseks. Esimese veearvesti paigaldamine toimub vee-ettevõtja omal kulul. Kaetud tööde akti tegemine toimub vee-ettevõtja esindaja juuresolekul.

Peale ehitustööde lõpetamist vormistatakse Liituja ja vee-ettevõtja poolt akt liitumislepingu tingimuste täitmise kohta, mille allakirjutamise järel ja liitumistasu maksmist (suurus ja kord määratud tehnilistes tingimustes) loetakse kinnistu liitunuks.

Teostusjoonised vee-ettevõtjale. Peale ehitustöid tuleb AS-le Saku Maja esitada  kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusjoonis.

Teenuslepingu vormistamine. Pärast veearvesti paigaldamist valmistab AS Saku Maja ette veevarustuse- ja/või reovee ärajuhtimise teenuse osutamise lepingu, mille saadame Liitujale allkirjastamiseks. Teenuse osutamise leping sõlmitakse kinnistu omanikuga või esindajaga volikirja alusel.  Kortermajade (sh paaris- ja ridaelamute) puhul sõlmitakse leping moodustatud ühistuga või ühe volitatud esindajaga. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenust võib kasutama hakata peale teenuslepingu sõlmimist. Teenuslepingu sõlmimise eelduseks on kinnistu liitumislepingu akti eelnev allakirjutamine ja teenuse tehniliste võimaluste olemasolu (kui liitumislepingus on märkus tehniliste võimaluste loomise tähtaja kohta).

Avaldus Saku Vallavalitsusele. Kui teenusleping on sõlmitud ning sel nii Liituja kui vee-ettevõtja allkirjad, siis tuleb esitada avaldus Saku Vallavalitsusele avaldus ehitisregistris hoone tehnosüsteemide muutmiseks.