• (+372) 672 9180

AS SAKU MAJA ELEKTRIENERGIA KOHUSTUSLIKU HINNAKIRJA RAKENDAMISE KORD

Üldine
1. Hinnakirjas sisalduvad tariifid on ühtsed kõikidele klientidele, kes ostavad elektrienergiat AS Saku Majalt.

2. Tariifid sisaldavad elektrienergia ostuks Eesti Energia AS-lt, ülekandeks, jaotamiseks ja müügiks tehtavaid kulutusi.
Tariifid ei sisalda klientide uute tarbimiskohtade liitumist elektrivõrguga või tarbimistingimuste muutmiseks tehtavaid kulutusi.

3. Tariifidega on tagatud, et tarbija tarbimiskoha liitumispunkti elektrivarustuse ühekordne elektrikatkestus ei ületa 36 tundi ja kalendriaasta elektrikatkestused kokku ei ületa 120 tundi, v.a. juhtudel, kui elektrienergia ostu-müügi lepingus on teisiti.
Lisaks on tariifidesse sisse arvestatud järgmiste teenustega seotud kulud:
– tarbija arvestinäidu (näitude) vastuvõtmine ja töötlemine elektrimüüja poolt lepingus sätestatud või antud hetkedel pakutavatel viisidel.
– ühekordse elektriarve saatmine vastavalt lepingus sätestatud perioodsusele, muude teenuste eest tasub klient Konkurentsiameti kinnitatud elektrimüüja lisateenuste hinnakirja alusel.

4. Ajatariifidega elektrienergia ostjale kehtib päevatariif kella 7-23 (suveaja kehtimisel kell 8-24) ja öötariif kella 23-7 (suveaja kehtimisel kell 24-8) ning ööpäevaringselt laupäeval ja pühapäeval.

Tarbimiskoht
Tarbimiskoht on võrguühendusega seotud ostjale kuuluva elektripaigaldise osa, kus kasutatakse võrguettevõtja suhtes iseseisvat elektrienergia ja võrguteenuse arvestust.

Hinnapaketi valik uue lepingu sõlmimisel
Klient valib elektrienergia ostu-müügi lepingu sõlmimisel ühe hinnakirjas toodud elektrienergia  hinnapakettidest.

Üleminek ühelt hinnapaketilt teisele
Kui klient soovib elektrienergia ostmisel üle minna ühelt hinnapaketilt teisele, siis tasub ta elektrienergia ostu-müügi lepingu muutmise eest eraldi lisateenuste hinnakirja alusel.

Näitude teatamine:
1. Klient teatab elektrienergia mõõtesüsteemi näidu elektrimüüjale elektrimüüjaga kokkulepitud aadressil, tähtaegadel ja viisil, v.a. juhtudel, kui elektrimüüja kasutab kauglugemist võimaldavaid mõõtesüsteeme või on kokku lepitud perioodide tarbimiskogused.
2. Kui klient ei teata elektrienergia mõõtesüsteemi näitu elektrimüüjale elektrimüüjaga kokkulepitud aadressil, tähtaegadel, siis võtab elektrimüüja näidu ise, mille eest klient tasub lisateenuste hinnakirja alusel.

Elektrienergia eest tasumine
Klient on kohustatud elektrienergia eest tasuma üks kord kuus, kui ei ole kokku lepitud teisiti.