• (+372) 672 9180

KINNISVARA KORRASHOIUGA SEOTUD SEADUSANDLUS JA ÕIGUSAKTID

Korteriomandiseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/121052014019?leiaKehtiv

Korteriühistuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014092?leiaKehtiv

Korteriomandi- ja kortriühistuseadus (jõustub 01.01.2018)
https://www.riigiteataja.ee/akt/121052014020

Asjaõigusseadus                          https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014007?leiaKehtiv

Ehitusseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072013008?leiaKehtiv

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014084?leiaKehtiv

Võlaõigusseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122013010?leiaKehtiv

Saku valla heakorraeeskiri          https://www.riigiteataja.ee/akt/421112011034

Jäätmehoolduseeskiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/426102012010

Jäätmete sorteerimine
http://www.sakuvald.ee/jaatmete-sorteerimine

Saku valla ehitusmäärus
https://www.riigiteataja.ee/akt/421112011023

Raieloa andmise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/421112011015

Saku valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/424052013012