• (+372) 672 9180

Võrguga ühendamist (liitumist) ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmist elektrivõrgus reguleerib elektrituruseadus ja selle alusel kehtestatud võrgueeskiri.

Elektrituruseaduse § 71 lg 1 p 1 järgi võtab võrguteenust osutav ettevõtja (võrguettevõtja) tasu võrguga ühendamise eest. Sama seaduse § 71 lg 1 p 2 kohaselt võtab võrguettevõtja tasu ka tarbimisja tootmistingimuste muutmise eest. Võrgueeskirja § 32 sätestab liitumistaotluse esitamise ja liitumislepingu sõlmimise reeglid. Võrgueeskirja § 33 sätestab liitumis- ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise põhimõtted.

Elektrituruseaduse § 73 lõike 1 kohaselt kooskõlastab võrguettevõtja Konkurentsiametiga liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika.

1. Üldsätted
1.1. AS Saku Maja (edaspidi võrguettevõtja) liitumistasu ja tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise tasu metoodika (edaspidi metoodika) määrab kindlaks, milliste põhimõtete alusel võtab võrguettevõtja tarbijalt uue võrguühenduse loomise või olemasoleva võrguühenduse tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest tasu.
1.2. Võrguettevõtja loob uusi võrguühendusi vaid pingel 0,4 kV.

2. Mõisted
Käesolevas metoodikas kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja võrgueeskirjas toodud tähenduses, kui metoodikast ei tulene teisiti.
2.1 arendusinvesteering – elektrituruseaduse § 66 lg 1 mõistes arenduskohustuse täitmiseks tehtav investeering, mille teostamine finantseeritakse ex-ante reguleeritavate võrgutasude kaudu ning mille raames soetatud põhivara lülitatakse reguleeritava vara hulka;
2.2 liitumistasu – tarbija poolt elektrivõrguga liitumise eest makstav tasu;
2.3 regulatsiooni periood – periood, mille jooksul võrguettevõtja rakendab liitumis- ja tingimuste muutmise tasusid. Regulatsiooni periood on 12 kuud, 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini;
2.4 tarbimistingimuste muutmine – pingesüsteemi, tarbimisvõimsuse (võrguühenduse läbilaskevõime amprites või lubatud võimsus kilovattides), liitumispunkti asukoha ja mõõtepunkti või -punktide asukoha muutmine.
2.5 tootmistingimuste muutmine – pingesüsteemi; lubatava võrku antava voolu või võimsuse; liitumis- ja mõõtepunktide asukoha; mõõtesüsteemi funktsionaalsuse; tootmisseadmete võimsuse, tüübi ja koguse; juhtimis – ja kaitseautomaatika konfiguratsiooni ja sätete muutmine.

3. Liitumistasu ja tarbimistingimuste muutmise tasu arvestamise põhimõtted
3.1 Elektrivõrguga ühendamise eest võetavat liitumistasu või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest võetavat tasu arvutades lähtub võrguettevõtja selleks tehtavatest põhjendatud kulutustest.
3.2 Liitumistasu või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu hulka arvatakse uue tarbimis- või tootmisvõimsuse ühendamiseks või olemasolevate tarbimis- või tootmistingimuste muutmiseks vajalikud kulud, sealhulgas uute elektripaigaldiste ehitamise ja olemasolevate elektripaigaldiste ümberehitamise kulud.
3.3 Võrguettevõtja eristab raamatupidamises arenduskohustuse raames teostatavaid arendusinvesteeringuid ja tarbija poolt tasutava liitumis- või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu raames teostatavaid investeeringuid põhivarasse.
3.4 Liitumis- ega tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise tasudesse ei lülitata investeeringuid, mida võrguettevõtja teostaks võrgu arendamiseks ka juhul kui võrguga ei liituks uusi tarbijaid. Nimetatud kulud finantseeritakse arendusinvesteeringute raames.
3.5 Võrguettevõtja arvestab tasude arvestamisel perspektiivsete tarbijate liitumise ning juba liitunud tarbijate tarbimis- ja tootmisvõimsuse suurendamisega, võttes sealjuures arvesse piirkonna arengukavasid ja planeeringuid. Tasude arvestamisel lähtub võrguettevõtja turuosaliste võrdse kohtlemise printsiibist ning arvutab kõikidele sarnastes tingimustes olevatele tarbijatele tasud ühtsest printsiibist lähtuvalt.
3.6 Võrgueeskirja § 32 lg 3 kohases liitumislepingu pakkumises esitatud eeldatav liinide ja alajaamade ehitusmaksumus ning muud teostatavad investeeringud põhinevad kulupõhistel turuhindadel.
3.7 Kui tegelikud liitumisega seotud kulud kujunesid madalamaks kui tarbija poolt tasutud liitumistasu, siis maksab võrguettevõtja tarbijale proportsionaalselt tagasi makstud tasu ning tegelike liitumisega seotud kulude vahe. Kui tegelikud kulutused ületavad liitumistasu, tasub tarbija elektripaigaldise pingestamise eelselt täiendavalt juurde tegelike kulutuste ja makstud liitumistasu maksumuse vahe.
3.8 Tarbimis- või tootmisvõimsuse vähendamisel võrguettevõtja tasu ei võta. Samuti ei võta võrguettevõtja tasu, kui tarbija on vahepeal tarbimis- või tootmisvõimsust vähendanud, kuid soovib taastada endise võimsuse. Sellisel juhul tasub tarbija vaid tarbimis- või tootmisvõimsuse vähendamise või taastamisega seotud põhjendatud kulud nagu kaitsme vahetus, plommimine jm kulud.
3.9 Liitumisel ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmisel lähtub võrguettevõtja optimaalsest võrgu konfiguratsioonist, heast inseneritavast, efektiivseimast lahendusest ning võimalusel tarbija soovidest.
3.10 Võrguettevõtja arvestab liitumistasu või tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu eraldi igale konkreetsele liitumisele lähtudes põhjendatud kuludest.
3.11 Kinnisvaraarenduspiirkonnas madalpingevõrguga liitumisel võetakse liitumistasu aluseks kruntide liitumispunktide kaitsmete nimivoolude summa.
3.12 Liitumistasu krundi jaoks kinnisvaraarenduspiirkonnas leitakse krundi liitumispunkti kaitsme nimivoolule vastava proportsionaalse osana kinnisvaraarenduspiirkonna liitumistasust. Ühe krundi proportsioon leitakse jagades vastava krundi liitumispunkti kaitsme nimivoolu kõikide kruntide liitumispunktide kaitsmete nimivoolude summaga.


Päikesepaneelide paigaldamise osas palume esmalt teha vabas vormis avaldus e-posti aadressile saku@sakumaja.ee.  Käsitleme kõiki taotlusi lähtudes vastavalt kliendi vajadustest tingituna.