• (+372) 672 9180

SOOJUSMAJANDUSEGA SEOTUD SEADUSANDLUS JA ÕIGUSAKTID

Kaugkütteseadus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014036?leiaKehtiv

Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja selle maksumuse määramise kord                                                              

https://www.riigiteataja.ee/akt/599319?leiaKehtiv

Kaugküttepiirkonna määramine Saku vallas
https://www.riigiteataja.ee/akt/421112011011

Surveseadme kaitsevööndi ulatus
https://www.riigiteataja.ee/akt/593987?leiaKehtiv

Mõõteseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032014017?leiaKehtiv

Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad
https://www.riigiteataja.ee/akt/12941620?leiaKehtiv

Taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks toetuse andmise tingimuste ja korra kehtestamine
https://www.riigiteataja.ee/akt/107052013022?leiaKehtiv

Keskkonnatasude seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/969301?leiaKehtiv