• (+372) 672 9180

ELEKTRIMAJANDUSEGA SEOTUD SEADUSANDLUS JA ÕIGUSAKTID

Elektrituruseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/13349804?leiaKehtiv

Võrgueeskiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012061?leiaKehtiv

Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010047?leiaKehtiv

Mõõteseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010026?leiaKehtiv

Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad
https://www.riigiteataja.ee/akt/12941620?leiaKehtiv

Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuse maksumuse määramise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/12830136?leiaKehtiv