• (+372) 672 9180

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KiK) rahuldas 22. jaanuaril 2009.a. AS Saku Maja „Saku aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti“ rahastamise taotluse. 

Investeeringu kogumaksumus olid 14 631 757,13 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi  toetus on maksimaalselt 11 473 153,87 eurot. AS Saku Maja investeerib antud projekti raames  3 158 603,26 eurot.

Projekti eesmärgid olid:
– luua kõigile Saku reoveekogumisala elanikele võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 2008.a. oli Saku reoveekogumisalal elavatest inimestest ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitunud 70%.
– tagada kõigile ÜVK kasutajatele riiklikele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi.

Peamised lahendamist vajavad probleemid:
Ühisveevärk
– Puurkaevude tehnosüsteemid on amortiseerunud ning pumpade juhtimine ei vasta kaasaegsetele nõuetele.
– Kahe puurkaevu vee kvaliteet ei vasta kehtestatud kvaliteedinormidele.
– Osa olemasolevatest joogiveetorustikest on amortiseerunud ning lekivad.
– 30% Saku reoveekogumisala elanikele ei ole ühisveevärgi teenus kättesaadav.

Ühiskanalisatsioon
– Märkimisväärne osa olemasolevatest torustikest on amortiseerunud.
– Ühisvoolse kanalisatsiooni tõttu moodustab sademevesi suure osakaalu (ca 40%) kogu vooluhulgast reoveepumplatesse.
– Rekonstrueerimist vajavad Kannikese tn ning Männiku reoveepumplad.
– 30% Saku reoveekogumisala elanikest puudub võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks.

Teostatavad tööd
Käsitletava projekti realiseerimise käigus on kavas:
Joogiveetöötlusjaamade rajamine – 3 tk; Joogiveepumplate rekonstrueerimine – 3 tk; Puurkaev-pumplate rekonstrueerimine – 3 tk; Puurkaevude rekonstrueerimine – 3 tk; Veereservuaaride rekonstrueerimine – 2 tk; Veereservuaaride rajamine – 1 tk; Joogiveetorustiku rekonstrueerimine – 15,37 km; Joogiveetorustiku rajamine – 26,72 km;
Reoveepumplate rekonstrueerimine – 2 tk; Reoveepumplate rajamine – 15 tk; Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine – 10,16 km; Kanalisatsioonitorustiku rajamine – 31,09 km.


Projekti lõpparuande kohaselt:

  1. rekonstrueeriti 15 372 m veetorustikke ning rajati 29 077 m uusi veetorustikke
  2. rekonstrueeriti 3 puurkaevu
  3. rajati 3 veetöötlusjaama
  4. rajati 3 puurkaevupumpla hoonet
  5. rekonstrueeriti 2 veereservuaari ning rajati 1 veereservuaar
  6. rekonstrueeriti 1 tuletõrje mahuti ning rajati 2 tuletõrje mahutit
  7. rekonstrueeriti 10 123 m kanalisatsioonitorustikke ning rajati 27 401 m kanalisatsioonitorustikke
  8. loodi 4150 m survekanalisatsioonitorustikke
  9. rekonstrueeriti 2 reoveepumplat ning rajati 15 uut reoveepumplat

Projekti lõppedes ühisveevärgiga ühendatud elanike osakaal piirkonnas 90% .

Projekti tulemusena paranes tarbijatele edastatava joogivee kvaliteet, millega vähendati võimalikku riski inimese tervisele. Individuaalkaevudest vett tarbivate elanike osakaalu vähenemisega väheneb oluliselt risk inimese tervisele. Vähenesid lekked reoveetorustikest ning individuaalelamute kogumismahutitest, millega väheneb võimalust reostada pinnalähedasemaid põhjaveekihte ning ohustada selle tarbijaid. Rekonstrueeritud veetrasside tulemusena vähenesid vee edastamisel lekked. Väiksemate lekete tulemusena väheneb vajadus põhjaveevõtuks inimese kohta.