• (+372) 672 9180

TOETUSE TAOTLEMINE ÜHISVEEVÄRGI JA kanalisatsiooniga liitumiseks


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas 22. jaanuaril 2009.a. AS Saku Maja „Saku aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti“ rahastamise taotluse.  Investeeringu kogumaksumus on  14 631 757,13 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi  toetus on maksimaalselt 11 473 153,87 eurot. AS Saku Maja investeerib antud projekti raames  3 158 603,26 eurot.Projekti eesmärgid on:

– luua kõigile Saku reoveekogumisala elanikele võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 2008.a. oli Saku reoveekogumisalal elavatest inimestest ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitunud 70%.
– tagada kõigile ÜVK kasutajatele riiklikele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi.

Peamised lahendamist vajavad probleemid on järgnevad:
Ühisveevärk
– Puurkaevude tehnosüsteemid on amortiseerunud ning pumpade juhtimine ei vasta kaasaegsetele nõuetele.
– Kahe puurkaevu vee kvaliteet ei vasta kehtestatud kvaliteedinormidele.
– Osa olemasolevatest joogiveetorustikest on amortiseerunud ning lekivad.
– 30% Saku reoveekogumisala elanikele ei ole ühisveevärgi teenus kättesaadav.

Ühiskanalisatsioon
– Märkimisväärne osa olemasolevatest torustikest on amortiseerunud.
– Ühisvoolse kanalisatsiooni tõttu moodustab sademevesi suure osakaalu (ca 40%) kogu vooluhulgast reoveepumplatesse.
– Rekonstrueerimist vajavad Kannikese tn ning Männiku reoveepumplad.
– 30% Saku reoveekogumisala elanikest puudub võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks.

Teostatavad tööd
Käsitletava projekti realiseerimise käigus on kavas:
Joogiveetöötlusjaamade rajamine – 3 tk; Joogiveepumplate rekonstrueerimine – 3 tk; Puurkaev-pumplate rekonstrueerimine – 3 tk; Puurkaevude rekonstrueerimine – 3 tk; Veereservuaaride rekonstrueerimine – 2 tk; Veereservuaaride rajamine – 1 tk; Joogiveetorustiku rekonstrueerimine – 15,37 km; Joogiveetorustiku rajamine – 26,72 km;
Reoveepumplate rekonstrueerimine – 2 tk; Reoveepumplate rajamine – 15 tk; Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine – 10,16 km; Kanalisatsioonitorustiku rajamine – 31,09 km.
Teostatavate tööde täpne maht selgub projekteerimistööde käigus.

Kontaktid
Reimo Põldäär– projekti tehnilised küsimused, lisainfo telefonil 6 729 005 / 5105298 või e-post reimo.poldaar@sakumaja.ee

AS Saku Maja kliendi- ja liitumisinfo: 6 729 180 või e-post saku@sakumaja.ee