• (+372) 672 9180

18 jaan.

Tulenevalt valitsemisleppest makstakse 2022. ja 2023. aastal ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga (ÜVK) liitujatele 600 eurot toetust kinnistu kohta. Toetustele minevat kogusummat suurendatakse vastavalt tegelikule taotlejate arvule. Järgmise aasta eelarvesse on vajalikud vahendid juba planeeritud.

Toetuse saamiseks on kaks tingimust:

1.kinnistu omaniku või omaniku ja kaasomaniku elukoht on rahvastikuregistri järgi 31.12.2021 ja 31.12.2022 seisuga Saku vallas *;

2.liitumistööd on lõpetatud ja uue ÜVK süsteemiga on liitutud, st liitumispunktile on sõlmitud teenuse tarbimise leping.

* Kui olete valda sisse kirjutatud seisuga 31.12.2021, siis saate oma objekti 2022. aastal ehitada ja 600 eurot toetust selle valmimisel. Kui olete valla elanik seisuga 31.12.2022, siis saate toetust 2023. aastal. Toetust ei maksta tagantjärele ega juhul, kui ehitamiseks on saadud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetust.

Kui teie kodu on Saku vallas, registreerige end kindlasti valla elanikuks. Siis saate nii teie kui ka vald kasu juba järgmisel aastal – teie tulumaks laekub valla eelarvesse ja te saate kasutada kõiki vallaelaniku soodustusi.

Registreerige oma elukoht

 • vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku) või
 • portaalis www.rahvastikuregister.ee või
 • saada digiallkirjastatud avaldus e-kirjaga aadressile saku@sakuvald.ee või
 • saada allkirjastatud avaldus postiga vallavalitsusse (Juubelitammede tee 15, Saku).    
 •     В течение последующих двух лет волость выплатит присоединившимся к ÜVK пособие 600 евро на каждую недвижимость.

  Согласно соглашению об администрировании, присоединившимся к общей водопроводной сети и канализации (ÜVK) будет выплачено в 2022 и 2023 году  пособие 600 евро на каждую недвижимость. Общая сумма пособия будет увеличена согласно фактическому количеству ходатайствующих.  В бюджет на следующий год необходимые средства уже запланированы.

      Для получения пособия имеются два условия:

  1. по данным Реестра народонаселения, место жительства собственника или сособственника недвижимости находится в волости Саку по состоянию на 31.12.2021 г. и 31.12.2022 г.*;
  2. работы по подключению завершены и присоединены к новой системе ÜVK, т. е. относительно пункта подключения заключен договор о потреблении услуги.
  • Если вы зарегистрированы в волости по состоянию на 31.12.2021 г., тогда сможете построить свой объект в 2022 году и 600 евро пособия по его готовности. Если станете жителем волости по состоянию на 31.12.2022 г, тогда получите пособие в 2023 году. Пособие не выплачивается задним числом или в случае получения пособия от Центра экологических инвестиций (KIK) на строительство.

      Если ваш дом находится в волости Саку, обязательно зарегистрируйтесь в качестве жителя волости. Тогда и вы, и волость получите выгоду уже в следующем году – ваш подоходный налог поступит в бюджет волости, и вы сможете воспользоваться всеми льготами для жителей волости.

     Зарегистрируйте свое место жительства

  • в волостном правлении (Юбелитаммедэ теэ 15, Саку) или
  • на портале rahvastikuregister.ee, либо
  • отправьте заявление с цифровой подписью по адресу электронной почты saku@sakuvald.ee, либо
  • отправьте подписанное заявление по почте в волостную управу (Юбелитаммедэ теэ 15, Саку).