• (+372) 672 9180

Alates 25.05.2018 kohaldatakse isikuandemetele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

AS Saku Maja töötleb tegevuse raames järgmisi isikuandmeid:

 1. liitumis- või teenuslepingu sõlmimiseks ja/või arveldamiseks vajalikud andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, posti- ja e-posti aadress, info teenuse tarbimise kohta ning aadress, kus teenust tarbitakse.
 2. tööle kandideerimisel, võime Teie käest küsida järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid, CV, kaaskirja ja soovitajaid, sünnipäeva ja/või personaalset isikukoodi, Teie elukoha aadressi, Teie haridust, Teie keeleoskust, Teie isikut tõendava dokumendi andmeid.

Töötleme nimetatud isikuandmeid selleks, et täita teenuslepingust ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Kuna isikuandmete töötlemine on vajalik sõlmitud teenuslepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks (üldmääruse art 6 lg 1 p b), siis puudub vajadus küsida nõusolekut andmete töötlemiseks. Isiku andmeid kogume nii vähe kui võimalik, kuid nii palju kui vajalik ülesannete täitmiseks. Ligipääs andmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Kui isiku andmed on muutunud või muul põhjusel valed, peab isik sellest koheselt teatama.

Isikuandmete töötlemisel tagame isikuandmete põhimõtete täitmise (üldmääruse art 5):

 • töötlemine toimub vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele, on õiglane ja läbipaistev;
 • isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
 • isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;
 • isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse; isikuandmeid võib kauem säilitada juhul, kui isikuandmeid töödeldakse üksnes avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil vastavalt artikli 89 lõikele 1, eeldusel et andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitseks rakendatakse käesoleva määrusega ettenähtud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid („säilitamise piirang“);
 • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Vastutavalt töötlejal, AS-l Saku Maja, on õigus edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele (arhiveerimise- ja postiteenuste, IT-teenuse, mõõteseadmete vahetamise ja taatlemise ning inkassoteenuse osutamisega seotud ettevõtetele). Isikuandmete töötlemise edasi volitamisel vastutab volitatud töötlejate isikuandmete töötlemise põhimõtete täitmise eest.

Isikul on õigus:

 • tutvuda andmetega enda kohta kogutud andmetega. Võimaluse korral väljastame andmed Teie soovitud moel kümne tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama;
 • asjakohasel juhul nõuda andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist, samuti õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele. Selleks tuleb andmesubjektil esitada allkirjastatud taotlus, mille vaatame läbi esimesel võimalusel;
 • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (kontaktid leitavad www.aki.ee).

Vastutav töötleja (vee-ettevõtja): AS Saku Maja

Kontaktandmed: Tehnika tn 10, 75501 Saku Harjumaa. tel. 6 729 180, e-post saku@sakumaja.ee