• (+372) 672 9180

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §31 järgi on vee-ettevõtja kohustatud avalikustama oma kodulehel tegevusaruande. Vee-ettevõtja tegevusaruanne sisaldab majandusaasta aruande kokkuvõtet ja ülevaadet viimase aasta jooksul tehtud investeeringutest, joogivee kvaliteedist, reovee ja sademevee puhastamisest ning tuleviku arengusuundadest.

Aruanne avalikustatakse üks kord aastas vee- ettevõtja või kohaliku omavalitsuse veebilehel 30 päeva jooksul pärast seda, kui vee -ettevõtja on selle kinnitanud.

Kuna majandusaasta aruanded sisaldavad pea kõike seadusega nõutud informatsiooni, avalikustab AS Saku Maja majandusaasta aruanded täies mahus. Lisaks majandusaasta aruandele avalikustame ka vee kvaliteedi kontrolli tulemused.

MAJANDUSAASTA ARUANDED