• (+372) 672 9180

ERAISIKUTE VEE- JA KANALISATSIOONITARISTU RAJAMINE (TOETUS)UPUTUSE VÄLTIMINE

Uputuste ja üleujutuste peamised põhjused on loodusstiihiad, nagu näiteks vihmasajud ja lume sulamised ning ummistused.

Ehkki looduse poolt tekitatud üleujutusi ning ka ummistusi ei saa täielikult vältida, on mõistlike pingutustega võimalik vähendada nende poolt tekitatud kahjusid. AS Saku Maja teostab aastaringselt tänavatorustike hooldust ja remonti, kuid ka kinnistuomanikud peavad tagama oma kinnistul paikneva torustiku korrasoleku.

Järgnevalt mõned olulisemad põhimõtted, mille järgimine loob kinnistutele eeldused minimaalseteks probleemideks:

1. Sademevete kanaliseerimine:
Sademevett võib kanaliseerida ühiskanalisatsiooni ainult vastava tehnilise lahenduse ja loa olemasolul. Omavoliline kanaliseerimine tähendab riski, et vooluhulgad kujunevad suuremaks kui ühiskanalisatsioon vastu võtta suudab. Ühiskanalisatsiooni ummistumine võib põhjustada üleujutusi.
2. Kanalisatsioonitorustiku veetihedus:
Kanalisatsioonitorustik peab olema veetihe nii seest kui väljast (veekindlus sisseimbumise ja lekkimise osas).
3. Allpool maapinda paiknevate ruumide kanaliseerimine:
Vastavalt ÜVK seadusele peab kinnistuomanik rakendama meetmeid allpool paisutuskõrgust (kujundlikult maa tasapinda) paiknevate ruumide kaitsmiseks üleujutuste eest. Vastavalt ehitusnormidele on allpool maa tasapinda paiknevate ruumide kanaliseerimise korrektne lahendus ainult ülepumpamine üle maa tasapinna. Kui tegemist on nn “halli veega” (sadevesi, drenaa?ivesi), võib üleujutuse vältimiseks kasutada ka tagasivooluklappi. Kui eelvooluks on fekaalkanalisatsioon, on soovitav eelistada ülepumpamist, sest tagasivooluklapid on vee puhtuse suhtes tundlikud. Ka tagasivooluklapid vajavad regulaarset hooldust, sest nende unarusse jätmine võib tähendada rikkeid kõige ebasobivamatel hetkedel.
4. Kinnistu kanalisatsioonitrasside hooldus:
Kinnistusisestel torustikel esineb palju ummistusi, mille tõttu vajavad kinnistu kanalisatsioonitrassid regulaarset hooldust ning survepesu. Hoolduse regulaarsus sõltub konkreetsest torustikust ja heitveest. Samuti peavad olema õigeaegselt hooldatud rasva ja õlipüüdurid. Suurelamutel ja tööstushoonetel, eriti toitlustusasutuste kinnistusisestel kanalisatsioonidel, on kalduvus torustikku koguneva rasva tõttu ummistuda. Pidevate probleemide ning vanemate torustike puhul on soovitatav teostada iga 5-10 aasta järel kaameravaatlust torustiku seisundi hindamiseks. Ühtlasi on kaameravaatlus vajalik enne rekonstrueerimisplaanide koostamist.