• (+372) 672 9180

12 juuli

AS Saku Maja poole on inimesed pöördunud murega, et Kannikese 9 asuvast reoveepumplast (edaspidi RVP) levib tavapärasest rohkem reovee lõhna. See lõhn häirib inimeste igapäevaelu ning kuna suvisel perioodil soovitakse hoida aknaid lahti, siis jõuab see lõhn ka nende inimeste kodudesse. Samal teemal on meie ja Saku Vallavalitsuse pöördutud ka eelmise aasta suvel ning oleme inimeste murest teadlikud. Vabandame inimeste ees, et nad on pidanud sellest lõhnast tingitud ebamugavust taluma! Kuid oleme eelmisest aastast tegutsenud sellega, et korrastada RVP olemasoleva ventilatsiooni toimimine ning otsinud täiendavaid lahendusi lõhna leviku vähendamiseks.

 

Mõistame, et reovee lõhna levikuga kaasnev häiring on inimestele ebameeldiv ning ka meie soov on seda häringut vähendada. Tegemist on täiesti tavapärase reoveepumpla lahendusega, kus kõik seadmed on töökorras ja töötavad. Samuti on RVP-sse tulev reovesi täiesti tavapärase olmereovee päritoluga ja koostisega, välja arvatud Saku Õlletehasest tulev, kuid ka see lahjeneb oluliselt tänu olmereoveele. Saku piirkonnas ei ole õnneks suurt liha- või piimatööstust, mille reoveed on oluliselt suurema konsentratsiooniga ja lõhn intensiivsem.

 

Kuna RVP-de puhul on neid läbivast reoveest lõhna levimine paratamatu ja tavapärane, siis lõhnast tulenevate häiringute vähendamiseks on RVP-de ümber kehtestatud kuja. RVP kujas ei tohi asuda inimeste eluhooneid just sellel põhjusel, et kuja ulatuses on reovee lõhn kõige intensiivsem. Kannikese RVP puhul on nõutud kuja 20 meetrit ning see nõue on täidetud. Kuid on paratamatu, et reovee lõhn levib ka kujast kaugemale.

 

Põhjus, miks ei ole seni lõhna vähendamiseks lahendust leitud, on see, et kusagilt ei ole võtta valmis lahendust RVP väljuva õhu puhastamiseks lõhnast. Eestis on väga palju sarnaselt ventileeruvaid RVP-sid ning meile teada olevalt on ka mitmel teisel vee-ettevõttel tulnud kokku puutuda probleemiga, mis kaasneb reovee lõhna levikuga. Kuid ka teiste ettevõtete puhul ei ole leitud lahendust, millega puhastada RVP-st väljuvat õhku reovee lõhnast. Võiks öelda, et sellist lahendust ei olegi “riiulist võtta”. Meile teada olevalt on üritatud lõhna probleeme lahendada mõningatel suurematel reoveepuhastitel, mis ei ole alati õnnestunud ning mida ei saa RVP puhul kasutamiseks üle võtta.

 

Jätkame omalt poolt lahenduste otsimist, et leida võimalused Kannikese RVP-st leviva lõhna vähendamiseks, kuna see RVP asub tihedalt asustatud piirkonnas. Eeldatavasti võiks selleks sobida mõni keerulisem mitmeastmeline filtrite süsteem, mis RVP-st väljuvat õhku puhastab. Tegemist pole tavapäraselt hoonetes kasutatavate filtritega, sest need ei vähenda lõhna. Hetkel jätkame info kogumist ja otsimist, et leida mõni kogemusega projekteerija, kes oleks valmis sellist eksperimentaalset lahendust projekteerima. Saku Maja on kindlasti valmis investeerima lahendusse, mis oleks toimiv ja oluliselt vähendaks levivat lõhna. Kuna on rajatud ka mittetöötavaid lahendusi, siis ei saa me kiirustada ilma veendumata, et pakutav lahendus oleks toimiv. Kui suudame leida mõne lihtsama ja kiirema lahenduse, mis kasvõi osaliselt vähendab lõhna levikut, siis võtame kasvõi ajutiselt kasutusele ka selle.

Marko Matsalu

Juhatuse liige