• (+372) 672 9180

18 juuni

Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti raames toimuvate ehitustööde edenemisega on paljudes piirkondades elanikele juba rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustike liitumispunktid kinnistute piirile. Tuletame siinkohal meelde, et vastavalt Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja punktile 3.6. toimub liitumine vee-ettevõtja ning kinnistu omaniku või valdaja (edaspidi liituja) vahel sõlmitava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise lepingu (edaspidi liitumisleping) alusel. Ning vastavalt punktile 5.1 toimub liitumine liituja poolt vee-ettevõtjale esitatud taotluse põhjal sõlmitava liitumislepingu alusel.

Enne vee-ettevõtjale taotluse esitamist on keelatud kinnistusisesed torustikud ühendada kinnistupiirile rajatud torustikega.  Omavoliliselt torude ühendamisega kaasnevad sanktsioonid.

Lisaks soovime omaltpoolt kirjeldada ka ohtusid, mis võivad tekkida, kui elanikud ühendavad omavoliliselt kinnistusisesed vee- ja kanalisatsioonitorud ühisveevärgi torustikega. Käesoleval hetkel on torustikud pesemata, kuna ehitustööd alles käivad ning pesemata torustike kaudu võib kinnistusisesesse torustikku sattuda bakteriaalne reostus. Lisaks võib juhtuda, et torude ühendamisel eksitakse toruliigiga (näiteks ühendatakse veetoru survekanalisatsioonitoruga, mille tagajärjel hakkab elanikele veetoru kaudu voolama reovett).

 

Lisaks on oluline märkida, et elanikud saavad KIK-ilt toetust kinnistusiseste torustike ehitamiseks. Samas on taotluse esitamisel tingimus, et AS Saku Maja peab hakkama kuue kuu jooksul  peale kinnistusiseste torustike rajamist vee ja kanalisatsiooni teenust osutama. Seda tingimust Saku Maja AS hetkel veel täita ei saa. Kui kinnistuühendus on rajatud varem kui kuus kuud teenuse pakkumise alustamisest, ei ole tagantjärele võimalik toetust taotleda.

Palume elanikel jälgida Saku Maja kodulehekülge, kuhu tulevikus lisame piirkonnad, kus on võimalik hakata toetust taotlema. Kuid toetuste taotlemise võimalust tõenäoliselt sellel aasta veel ei teki.

Palume kõikidelt elanikelt mõistvat suhtumist, ning meile koheselt teavitada, kui näete, et mõnel kinnistul on torustikud juba ühendatud või kinnistusisesed torustikud on ehitamisjärgus.