• (+372) 672 9180

Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik

Iga kinnistu veevärk, mis on otseselt ühendatud ühisveevärgiga, peab olema varustatud
veemõõdusõlmega. Kinnistu piires tarbitav vesi peab olema mõõdetud läbi ühe veemõõdusõlme.
Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik.

Veemõõdusõlme tehnilised tingimused

1) Veemõõdusõlm projekteerida kuiva ja valgustatud ruumi, mille temperatuur on vahemikus  +2 kuni +40 °C ja paigalduskõrgus 700-1000 mm.
2) Veemõõdusõlmele peab olema vaba juurdepääs.
3) Veemõõdusõlme projekteerida konsool, mille vahele paigaldatakse veearvesti. Veearvesti
konsool maandada hoone peamaanduslatile.
4) Veearvesti konsooli ette ja taha projekteerida sulgarmatuur (kuulkraan).
5) Veemõõdusõlme väljaehitamisel võib kasutada enne veearvestit ainult mittelahtivõetavaid
elektikeevisliitmikke.
6) Veemõõdusõlme projekteerida tagasilöögi klapp.
7) Veearvestile peab eelnema vähemalt viie veearvesti tingläbimõõdu ning järgnema kolme
veearvesti tingläbimõõdu pikkune sirge horisontaalne torulõik.
8) Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru.
9) Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient, kes vastutab ka
veesõlme pandud plommide eest.
10) Veearvesti rikkiminekust peab klient teavitama AS Saku Maja kahe päeva jooksul.
11) Veemõõdusõlm projekteerida/ paigaldada kaevu, kui hoonesse pole võimalik veemõõdusõlme
ehitada, kinnistu on hoonestamata või pole ruumi, kus oleks välistatud veearvesti külmumine
ning kui sisendustorustik krundil on pikem kui 50 meetrit või kui sisendustorustik varustab
veega mitut kinnistut.
12) Veemõõdukaev projekteerida haljasalale (ei tohi olla sõidutee, parkla all jne). Luugi kõrgus
ümbritsevast maapinnast peab olema vähemalt 300 mm.
13) Veearvesti paigaldada hoonesse võimalikult lähedale veesisendi sisenemiskohale.
14) Veearvesti paigaldada horisontaalselt, näidikuga ülespoole.

  • Veearvesti paigaldamine vee-ettevõtja kohustus

Peaveearvesti paigaldab kinnistule, kliendi poolt rajatud nõuetele vastavasse veemõõdusõlme, omal
kulul vee-ettevõtja. Samuti korraldab vee-ettevõtja edaspidi nõuetekohast peaveeveearvesti hooldust ja taatlemist. Veearvesti suurus ja nominaalne kulu valitakse vastavalt keskmisele veetarbimisele tunnis. Kui klient soovib, võib täiendava filtri paigaldada peale veearvestit.

  • Valik vastavalt keskmisele veetarbimisele tunnis
Normatiivne veekulu m3/h 1,5 (eramu) 2,5 3,5 6 10
Veearvesti läbimõõt mm 15 20 25 32 40
Veearvesti pikkus mm 165 190 260 260 300
Konsooli/kanduri pikkus mm 250 265 370 370 440